Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Trainings- en Adviesbureau GROENEWEGEN B.V. Havendijk 8, 4101 AB Culemborg, KvK nr. 30136935.

Typewriter

Annulering

Een annulering dient uitsluitend schriftelijk te worden gedaan. Bij annulering tot het uitvoeren van een opdracht

  • tussen 6 en 12 kalenderweken voor aanvangsdatum dient opdrachtgever 35% van de opdrachtwaarde te vergoeden;
  • tussen 3 en 6 kalenderweken voor aanvangsdatum dient opdrachtgever 75% van de opdrachtwaarde te vergoeden en
  • binnen drie kalenderweken voor aanvangsdatum dient opdrachtgever 100% van de opdrachtwaarde te vergoeden.

Als aanvangsdatum van een opdracht/training geldt de eerste dag (hetzij intake, hetzij training) van een traject. Wijziging of verschuiving van data van de zijde van de opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, als annulering aangemerkt. Onder opdrachtwaarde wordt verstaan het totaalbedrag voor het trainingstraject zoals genoemd in de opdrachtbevestiging.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door GROENEWEGEN, zal GROENEWEGEN in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn, in welk geval eventuele kosten van overdracht voor rekening komen van opdrachtgever.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vanaf dan een rente verschuldigd van 1% per maand van het openstaande bedrag. Indien de wettelijke rente hoger is dan zal deze gelden. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van GROENEWEGEN op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Geldigheidsduur

Voor al onze offertes en prijzen geldt een geldigheidsduur van drie maanden na offertedatum, tenzij specifiek anders vermeld.

Meerwerk

GROENEWEGEN behoudt zich het recht voor om meerwerk boven de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden aanvullend in rekening te brengen.

Geheimhouding

GROENEWEGEN zal alle informatie m.b.t. opdrachtgever behandelen volgens de hoogst confidentiële normen en deze niet bekend maken aan derden tenzij een wettelijke bepaling of nadere regelgeving dit vereist. GROENEWEGEN behoudt zich het recht voor haar samenwerkingspartners te informeren over mogelijk relevante informatie nodig voor levering van de overeengekomen diensten.

Rapportages

Naar aanleiding van trainings- en/of coachingsactiviteiten van medewerker(-s) van opdrachtgever door GROENEWEGEN, kunnen door GROENEWEGEN mondelinge en/of schriftelijke rapportages gemaakt worden. Opdrachtgever is gehouden om deze rapportages op geen enkele manier te gebruiken in arbeidsrechtelijke of demotie procedures. Opdrachtgever vrijwaart GROENEWEGEN voor eventuele aanspraken door medewerkers van opdrachtgever naar aanleiding van rapportages van GROENEWEGEN.

Klachten

Mogelijke klachten dienen per omgaande aan GROENEWEGEN te worden gemeld. GROENEWEGEN zal hier binnen twee werkdagen op reageren. Indien haalbaar streeft GROENEWEGEN ernaar de klacht binnen twee weken op te lossen.

Afwijkende voorwaarden

Wanneer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer nadere afspraken worden gemaakt, afwijkend van bovenstaande voorwaarden, zijn eerst de nader overeengekomen voorwaarden bindend.

Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr. 30136935.