Privacy en Cookie Statement

GROENEWEGEN neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. GROENEWEGEN heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van GROENEWEGEN bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door GROENEWEGEN
GROENEWEGEN kan persoonsgegevens verwerken doordat je (persoonlijk danwel via een bedrijf) diensten van GROENEWEGEN bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. GROENEWEGEN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Contactgegevens: GROENEWEGEN gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.
• Bezoekersgegevens: op de website van GROENEWEGEN (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
• Betaalgegevens: GROENEWEGEN gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer voor het verwerken van betalingen, het versturen van facturen in het kader van de geleverde diensten.

Delen met derden
GROENEWEGEN kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:
• Dienstverleners: GROENEWEGEN deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor GROENEWEGEN correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit GROENEWEGEN een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GROENEWEGEN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt GROENEWEGEN jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
• Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal GROENEWEGEN de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
GROENEWEGEN maakt bij het aanbieden van diensten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:
• GROENEWEGEN maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

• GROENEWEGEN maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt GROENEWEGEN inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan GROENEWEGEN de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. GROENEWEGEN heeft hier geen invloed op. GROENEWEGEN heeft Google geen toestemming gegeven om de via GROENEWEGEN verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

• Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Instagram en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. GROENEWEGEN draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
GROENEWEGEN bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor GROENWEGEN jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, zeven (7) jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt GROENEWEGEN jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@grnwgn.com. GROENWEGEN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
GROENEWEGEN neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. GROENEWEGEN heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door GROENEWEGEN of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door GROENEWEGEN verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met GROENEWEGEN via info@grnwgn.com.

www.hugogroenewegen.nl is een website van GROENEWEGEN. GROENEWEGEN is als volgt te bereiken:
Adres: Ridderstraat 216 te Culemborg
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 30136935
Telefoon: 0343 – 551444
E-mailadres: info@grnwgn.com

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door GROENEWEGEN, verzoekt GROENEWEGEN je om zo snel mogelijk contact op te nemen via info@grnwgn.com. GROENEWEGEN zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op onze website of op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
GROENEWEGEN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.